UX Design Trends in 2020

With the dawn of 2020, we decided to take a step back and look at the past ten years to visualize what this year and the future hands instore for us. During this time the internet has truly changed and reshaped how we interact and coexist with technology in our everyday life. We have witnessed change and seen the reign of mobile, the introduction of a chatbot, AR and VR. As breakthrough as all of these new technologies have been, we certainly cannot dismiss the role design trends played in the transformations. UX design trends over the last 10 years show no sign of slowing down and cruising, instead it’s always reinventing and innovating new ways to elevate their experiences for the users.

As designers, we haven’t always been receptive to the waves of changes, especially if it challenges our roles as designers and creative problem-solvers. Change, however, is one of the most challenging and satisfying aspects of a career in design and thus UX design for 2020 will focus not only on design being implemented into all areas of businesses, but it will also take on more mature role by intergrading cross functionality, inclusivity and specialization throughout the entire process. It’s safe to say the role of UX design will be huge in 2020, especially for Web Development in Sri Lanka, as we continue to witness aesthetics and technology come together like never before. In this article we will look at five design trends that we predict will have a significant role to play in the year 2020.

Läs mer – https://www.efuturesworld.com/blog/ux-design-trends-in-2020/

Digital Maturity Matters: A CIO’s Toolkit to Stay Focused as You Adapt to a Changing World

Today CIOs at middle market enterprises are navigating their digital journey amid difficult and unprecedented economic conditions, forcing business leaders to consistently monitor and frequently revise both short- and long-term strategies.

Since business strategy is intimately connected to digital strategy and speed of transformation, CIOs are currently under pressure to determine the best technology investments that will yield the highest return on investment (ROI) out of an often overwhelming list of competing projects and priorities. In this context, those promising the quickest and highest returns are likely to be given the green light.

Read more and download

Några tips från oss om hur du ska skala en app

Att bygga en app och skala den till miljoner användare är svårt. Som alla rutinerade utvecklare vet är det mycket som kan gå fel, varför det alltid är bättre att följa en iterativ strategi som börjar med en MVP (minimalt livskraftig produkt). Logiken är sund: samla ihop ett litet team, utveckla i små steg för att samla in feedback från kunderna med färre kostnader och validera affärs- och tekniska hypoteser innan du lägger stora resurser på en idé.

Läs mer i Calcey:s blogg

https://www.calcey.com/blog/scaling-from-prototype-to-final-product/

The Vibrant Tech Scene of Sri Lanka

Would you dare to leave a comfortable life in Sweden and move to South Asia and start a new life and a new business? One who has done that is Anna Kalm who two years ago moved to Colombo, Sri Lanka to start Ascentic. Today, the company has grown to 60 employees and have approx. 20 Swedish clients.

Along side developing her company, Anna works together with Microsoft in Sri Lanka with Women in Tech initatives.

Anna and here colleague Dilini Serasinghe will share their experiences and describe the journey from Sweden to Colombo and how it is to work as a foreigner in Sri Lanka. Dilini will give us insights in how the tech scene is changing in the country and the region.

You will also get to meet Leif I Ohlson, Secretary-General Sweden-Sri Lanka Business Council and Erik-Wilhelm Graef Behm from Business Region Gothenburg. They will tell you more about the existing opportunities between Sweden-Sri Lanka.

Vill du veta mer om möjligheterna på Sri Lanka ? Kontakta House of Sri Lanka

Hur väljer du den bästa leverantören av molntjänster för ditt företag?

Hur väljer du den bästa leverantören av molntjänster för ditt företag?
Detta är en vanlig fråga bland företag när det gäller cloud computing.
Att välja den bästa lösningen för ditt företag från de olika tjänsteleverantörerna på marknaden kräver fokus på 03 viktiga punkter.
Dom är,
TILLGÄNGLIGHET – Enkel åtkomst till dina data med en enkel inloggning var som helst i världen.
SCALABILITY – Sköta tillgången till ökande krav när ditt företag växer.
INTEGRATION – Fristående applikationer är ganska föråldrade, företag måste samarbeta för att få djupare insikter.
Följ länken nedan för att läsa mer om dessa områden.

How AR & 3D Could Tackle the Drop-down in Retail Sales

LIveroom i Colombo, Sri Lanka är ett mindre men mycket kunnigt företag som vi gärna rekommenderar. Kontakta info@itsrilanka.se för mer information om dem. Vi delar även deras nyhetsbrev här.

Brief insight about how Augmented and Virtual realities could save eCommerce
COVID 19 global pandemic has brought down the number of people gathering to a specific place from, millions to hundreds. Even though many countries and major cities nowadays are opened after the lockdown, the people’s interaction and gatherings are limited to a greater extent. 
This pandemic situation has made a drastic change to peoples’ buying behaviours and has accelerated in e-commerce as customers spin to online shopping. However, according to statistics, the furniture, kitchenware, clothes, accessories, and buying behaviours of many other luxury goods has fallen to some extent. This is a challenge for retailers, but technology can help to lift this. For that, the great solution lies in e-commerce with immersive technology such as Augmented Reality (AR) and 3D. 

According to Vertebrae, with COVID-19, retailers who use  AR are having a 19% spike in customer engagement, and the conversion rate of customers has been increased by 90% compared to those who don’t experience AR. 

3D and AR shopping experiences are more convenient right now as they designed for mobile devices. These 3D and AR supported e-commerce platforms act as a tool that can be used to view product portfolios in 3D, and AR which will provide a closer virtual experience for the buyers in justifying their buying decisions. 

e-commerce with Augmented Reality (AR) and 3D Technology is increasing customer satisfaction as they can try before they buy as it gives an immersive real-time experience of the product they purchase. This can even make the AR shopping experience more personalized by providing real-time feedback. Thus, it uplifts the growth of sales.

Stay tuned with OGMO, LiveRoom’s cloud-based platform specially developed for eCommerce, enabling consumers to visualize the products they buy through 3D and Augmented Reality.  Log in to www.ogmo.xyz for more news and updates.

SEB:s fondbolag investerar i grön obligation på Sri Lanka

SEB:s mikrofinansfonder samt Impact Opportunity-fonden har investerat 1,3 miljarder lankesiska rupier (cirka 66 miljoner kronor) i sin första gröna obligation. Pengarna ska finansiera gröna lån hos Pan Asia Banking Corporation i Sri Lanka.

30 juni 2020|12:25

SEB Investment management förvaltar idag sex mikrofinansfonder samt en bredare Impact Opportunity-fond med ett total kapital på drygt 9 miljarder kronor. Mikrofinansfonderna har tidigare finansierat Pan Asias utlåning till små- och medelstora företag.

– I och med SEB:s banbrytande arbete inom gröna obligationer är vi glada över att utvidga våra sociala investeringar till att även inkludera miljömässigt hållbara investeringar i Sri Lanka, säger Camilla Löwenhielm, portföljförvaltare inom mikrofinans på SEB.

Obligationen kommer att finansiera en ny låneprodukt ”Haritha Sammana” där Pan Asia erbjuder lån för nya gröna initiativ och projekt på Sri Lanka. Storleken på lånen som erbjuds ligger mellan 6 000-120 000 kronor med en löptid mellan 1 och 10 år.

– Sri Lankas jordbrukssektor är i stort behov av en omställning till ett mer hållbart jordbruk, ett arbete där Pan Asia spelar en viktig roll med produkter i framkant. Den nya låneprodukten kan till exempel finansiera klimatsmarta insatsvaror, användning av inhemska frön, solenergi och dropp-bevattning. Den förväntas även stärka små- och medelstora företag genom att erbjuda lån för solenergi- samt energieffektiva investeringar, säger Camilla Löwenhielm.

Hanna Holmberg, som började som portföljförvaltare inom Mikrofinans på SEB i mitten av maj understryker vikten av gröna obligationer och mikrofinansfonder för tillväxtmarknaderna.

– Den gröna obligationen gör det möjligt för en lokal kommersiell bank att få tillgång till långsiktig finansiering i lokalvaluta vilket är oerhört viktigt på tillväxtmarknader. Sen möjliggör gröna obligationer och mikrofinansfonder ytterligare inflöde av kapital som kan investeras i en mängd miljömässigt hållbara projekt som har en positiv ekonomisk och social inverkan på människors liv

SEB’s fund companies invest in green bonds in Sri Lanka

SEB’s microfinance funds and the Impact Opportunity Fund have invested 1.3 billion Sri Lankan rupees (approximately SEK 66 million) in their first green bond. The money will finance green loans from Pan Asia Banking Corporation in Sri Lanka.

June 30, 2020 | 12:25 PM

SEB Investment management currently manages six microfinance funds as well as a broader Impact Opportunity fund with a total capital of just over SEK 9 billion. The microfinance funds have previously funded Pan Asia’s lending to SMEs.

– With SEB’s groundbreaking work on green bonds, we are pleased to expand our social investments to include environmentally sustainable investments in Sri Lanka, says Camilla Löwenhielm, portfolio manager in microfinance at SEB.

The bond will finance a new loan product ”Haritha Sammana” where Pan Asia offers loans for new green initiatives and projects in Sri Lanka. The size of the loans offered is between SEK 6,000-120,000 with a maturity of between 1 and 10 years.

– Sri Lanka’s agricultural sector is in dire need of a change to more sustainable agriculture, a work where Pan Asia plays an important role with leading edge products. The new loan product can, for example, finance climate-smart input products, use of domestic seeds, solar energy and drip irrigation. It is also expected to strengthen small and medium-sized companies by offering loans for solar and energy-efficient investments, says Camilla Löwenhielm.

Hanna Holmberg, who started as portfolio manager in Microfinance at SEB in mid-May, emphasizes the importance of green bonds and microfinance funds for emerging markets.

– The green bond enables a local commercial bank to have access to long-term financing in local currency, which is extremely important in emerging markets. Then, green bonds and microfinance funds allow for additional inflow of capital that can be invested in a number of environmentally sustainable projects that have a positive economic and social impact on people’s lives.

Sri Lanka showcased in the Global Startup Ecosystem Report 2020

We are happy to share the Global Startup Ecosystem Report 2020 which was just released.

This report puts Sri Lanka’s startup community on a global stage. 

Sri Lanka’s results are exciting – 

  • Ranked as the #2 Global Ecosystem for Affordable Talent in 2020
  • The focus on technology and competitive Tech Talent are cited as the reasons a startup should move to Sri Lanka
  • Regional sub-sector strengths include E-commerce and Fintech

The report link (startupgenome.com/report/GSER2020) will be live now.

Aktuell info om Sri Lanka